Un cop finalitzada la part experimental del programa TAS, es presenten els primers resultats sobre l’efecte de les intervencions en el comportament d’hàbits alimentaris i activitat física de la població estudiada.

Les dades presentades són els obtinguts a través del web del programa, on els alumnes havien d’introduir les racions dels diferents grups d’aliments consumits durant una setmana i omplir el qüestionari PAQ-A d’activitat física .

A l’inici del programa es va realitzar una avaluació inicial a tots els alumnes participants (100 escoles – 2500 alumnes de 3r ESO). L’avaluació va consistir en omplir una llibreta durant una setmana amb tot el que menjaven, bevien i l’activitat física que feien. Les dades obtingudes ens van permetre tenir una idea molt clara de com els adolescents espanyols estan menjant i l’activitat física que estan realitzant. En resum, els resultats van mostrar un baix compliment de les recomanacions nutricionals i d’activitat física. Com a dades més rellevants, el 98% dels alumnes tenien un consum de fruites i verdures molt inferior a les recomanacions. El consum de peix va ser inferior a les recomanacions en el 68% dels estudiants. Més de la meitat dels participants van presentar un consum superior al recomanat en refrescs i begudes ensucrades i brioixeria, i també es va observar una manca d’activitat física generalitzada i una escassa dedicació del temps lliure a activitats no sedentàries fora de l’escola.

Després de 6 mesos de la primera intervenció del programa (reptes, treball en aula, tallers de cuina i activitat física …) es va realitzar de nou una avaluació, avaluació 1ª intervenció TAS que va permetre avaluar l’impacte de les activitats realitzades durant el curs i observar l’efecte que va tenir el programa en els hàbits de consum i d’activitat física entre els participants.

En aquesta segona avaluació es van observar millores en la ingesta d’aliments com fruites i verdures. Es va observar també un augment moderat del consum de peix, i un millor ajust a les recomanacions en el consum de carn. Hi va haver un menor consum de refrescos i pastisseria; també es va observar una disminució en el consum d’aliments fregits. Per a l’activitat física, hi va haver una millora a tots els nivells. Per tant, va poder observar que els hàbits alimentaris i d’activitat física dels adolescents milloraven després de la intervenció i que la metodologia utilitzada era útil per a exercir canvis de comportament.

Però el programa TAS, també volia observar si la repetició d’intervencions en el temps era millor que una intervenció aïllada en el curs escolar. Per a això es van seleccionar 10 de les 100 escoles inicials per fer una segona jornada d’activitats, on igual que la primera, la cuina va ser l’eina principal per fomentar l’alimentació i l’oci actiu la millor estratègia de promoure l’activitat física.

En aquesta fase, els mateixos alumnes del primer any (de les 10 escoles seleccionades) van tornar a omplir els qüestionaris setmanals d’alimentació i activitat física, conformant així la mostra de la avaluació 2ª intervenció. Aquesta última avaluació ens va permetre valorar si les intervencions repetides en el temps tenen un impacte més gran en la millora dels hàbits dels adolescents.

En resum, tal com es pot observar en el següent gràfic, amb aquesta segona intervenció es milloren encara més els hàbits d’alimentació i activitat física dels adolescents. S’aconsegueix amb la segona intervenció augmentar el consum setmanal de fruita i verdura i disminuir el consum setmanal d’aliments de consum ocasional com fregits, pastisseria, snacks o refrescos.

Per tant, les accions educatives repetides en el temps són fonamentals per a aconseguir una tendència positiva cap a la pràctiques d’hàbits més saludables. Així doncs es recomana per a futurs programes que les intervencions en la mesura del possible es repeteixin al llarg dels diferents cursos de cada cicle. En aquest cas, es proposaria realitzar un programa durant els 4 cursos de l’ESO.

< / p>

A continuació es detallen els canvis d’hàbits d’activitat física i el canvi d’hàbits en la ingesta dels diferents grups d’aliments en les 3 avaluacions realitzades.

Activitat física

Un cop valorada la activitat física , s’observa una millora significativa en el nivell d’activitat fiscals realitzada pels estudiants, disminuint després de la primera intervenció el percentatge d’estudiants que practiquen una baixa o molt baixa activitat física en un 17%.

Els canvi més significatius es troben comparant el comportament abans i després de la 1ª intervenció, no havent-hi una millora realment significativa entre les 2 intervencions, encara que si una tendència a seguir millorant un cop realitzada la segona intervenció.

Consum de fruites

El consum de fruita fresca per part dels estudiants avaluats ha experimentat un increment molt interessant, passant d’un 2% d’alumnes amb un consum adequat de fruites en el diagnòstic inicial a un 10% després de la primera intervenció ia un 14% després de la segona intervenció, incrementant-se així al final del programa un 12% el percentatge d’alumnes que consumeixen fruita amb una freqüència major o igual a dues racions al dia.

Consum de verdures i hortalisses

Quant a les verdures la millora ha estat encara més significativa augmentant en gairebé un 20% el nombre d’alumnes que consumeixen verdures de manera adequada 2/3 vegades al dia. Tant per a la fruita com per a la verdura, una segona intervenció sembla reforçar la importància del seu consum i exercir canvis positius en el comportament enfront del seu consum.

Consum de peix

Quant al peix es va observar un increment significatiu en el seu consum passant d’un 28,1% a un 42,8% amb la primera intervenció, i mantenint-se el mateix percentatge després de la segona, veient-afermat l’hàbit de consumir aquest aliment. El consum de peix blau no s’ha vist modificat amb cap de les accions, partint ja d’un consum inicial bastant adequat, un 63,6%.

Consum de carn

Quant a la carn podem ressaltar que ha disminuït el consum excessiu d’aquest aliment, veient després de la 1ª intervenció una disminució significativa dels alumnes amb un consum en excés i que aquest canvi es manté i fins i tot millora amb una segona intervenció, reduint-se en un 8% els alumnes que consumien carn en excés.

Consum d’Aliments fregits, pastisseria i refrescos

En aquests tres grups d’aliments (fregits, refrescos i brioixeria) s’ha observat una millora significativa després de la primera intervenció, però realment interessant després de la segona intervenció, pel que es veu que és totalment necessari les accions repetides en el temps per aconseguir una disminució dels aliments que per la seva composició rica en sucre, sal i greixos s’han de consumir de manera ocasional.

Després de la segona intervenció s’ha reduït aproximadament en un 50% el nombre d’estudiants amb un consum excessiu d’aliments fregits / processats, begudes refrescants i snacks, brioixeria i pastisseria.

Aquests últims resultats donen compte de l’impacte positiu de les intervencions realitzades a les escoles durant els dos anys de treball. Hem pogut comprovar que a través dels tallers teòric – pràctics d’alimentació saludable, activitat física i cuina, els alumnes han interioritzat conceptes i afermat les seves pràctiques saludables. Per tant, podem comprovar un cop més, que les accions educatives realitzades de manera freqüent tenen un efecte positiu en l’aprenentatge d’hàbits, i que comporten en definitiva al millor estat de salut dels adolescents.